Index


Privacitat de les dades

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., posat a la disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A.

Quant al termini de conservació, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per l'interessat i este estiga legitimat per a fer-ho.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

D'altra banda, amb la finalitat de que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre-les actualitzades. De manera que, a este efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent a JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A.

Les dades personals recaptades a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressats/des en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informe expressament l'Usuari.

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual especificarà quin d'estos sol·licita siga satisfet, remesa a l'adreça: JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., Crta. Nacional 332, km 191, 03750 Pedreguer (Alacant - Espanya).

  Finalment, s'informa que JUAN FORNÉS FORNÉS adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.

  Si té alguna pregunta sobre esta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a fornes@fornes.net

  VIDEOVIGILÀNCIA

  Amb la finalitat de garantir la seguretat de béns, instal·lacions i dependències, així com de les persones que treballen o accedeixen a estes, JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. (MAS i MAS) informa que ha col·locat càmeres o videocàmeres de vigilància. Es tracta de disposar d'una mesura d'anticipació i prevenció front a possibles riscos, perills o infraccions que afecten persones, béns i instal·lacions.

  Les imatges captades pels sistemes de videovigilància són tractats per MAS i MAS com a responsable del tractament.

  La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, amb base en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

  Les imatges (dades personals) es conservaran durant el termini màxim d'un mes, llevat que hagen de bloquejar-se per a la posada a la disposició de les autoritats públiques competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. Així, les imatges podran ser cedides, en el seu cas, a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutjats o Tribunals.

  Nota. - Per a l'exercici dels drets d'accés o supressió de les imatges de la seua persona [o, en el seu cas, del seu representat] haurà d'aportar [a més de la informació citada amb anterioritat en relació a l'exercici dels drets] una fotografia actualitzada, a fi de poder ser identificat, en el seu cas, en les imatges gravades. Així com indicar, de la forma més aproximada possible, la/les data/s, hora/s i lloc/és en les quals, suposadament, va ser objecte d'enregistrament.


  Ir al índice


  ICONOS MENÚ BOTTOM - VA

  Subscriu-te a la newsletter de masymas i hi podràs estar al día de totes les ofertes i novetats.